Algemene voorwaarden voor gebruik van de website INTERMEDIATIC

 

1. Algemeen

De website INTERMEDIATIC (www.intermediatic.com) hierna "de website" of "de site" genoemd, biedt informatie over de vennootschap INTERMEDIATIC S.A. ter beschikking van de gebruikers.

De website wordt beheerd door:


INTERMEDIATIC S.A.
1, rue du Pinson
L-8415 STEINFORT (LUXEMBURG)
www.intermediatic.com
Tel : 352 26 30 55 32
Fax : 352 26 30 55 33
TVA : LU 18430575

Ondernemingsregister: Luxembourg B 77721

Matricule: 2000 2225 140
TVA: LU 184 30 575

Autorisation d’établissement : 00126676/2

Bank: BGL BNP PARIBAS
BIC: BGLLLULL
IBAN: LU20 0030 1646 2045 0000

Het gebruik van de site door de gebruiker houdt in dat hij automatisch de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op de website onvoorwaardelijk aanvaardt.

 

2. Beperkte aansprakelijkheid

Informatie op de site – de informatie die u op deze site vindt, is louter informatief. Ondanks alle inspanningen die door INTERMEDIATIC worden geleverd om juiste en up-to-date informatie weer te geven, is het mogelijk dat de site fouten en/of tikfouten bevat. INTERMEDIATIC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze informatie noch met betrekking tot het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door de gebruiker. INTERMEDIATIC behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op de site te wijzigen en bij te werken. INTERMEDIATIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de site door de gebruiker.

Foto’s op de site – de foto’s die zichtbaar zijn op de site worden geleverd zonder garanties en mogen niet gereproduceerd worden.

Beschikbaarheid van de site - INTERMEDIATIC geeft geen enkele garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site, noch kan het garanderen dat de site volledig vrij is van virussen of andere gevaarlijke elementen. INTERMEDIATIC geeft geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, en sluit in het bijzonder alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om te beantwoorden aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker. INTERMEDIATIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de onmogelijkheid voor de gebruiker om de site te gebruiken.

Hyperlinks naar andere sites die niet beheerd worden door INTERMEDIATIC: de aanwezigheid van hyperlinks op de site betekent niet dat INTERMEDIATIC controle uitoefent over deze sites. INTERMEDIATIC aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot hun inhoud.

 

3. Intellectueel eigendom

Website

De onderhavige website behoort toe aan INTERMEDIATIC. Alle onderdelen van de site, waaronder de inhoud en de foto’s, zijn het intellectueel eigendom van INTERMEDIATIC en van derden, met name de fotografen, ondernemingen of organisaties.

Bepaalde inhoud kan eventueel afkomstig zijn van beeldbanken, geluidsbanken, of andere media, of zelfs afkomstig zijn van de realisaties van INTERMEDIATIC.

Het is verboden om de site of zijn inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de uitdrukkelijke toestemming van INTERMEDIATIC.

 

4. Prijs en tarieven

* Alle prijzen worden in euro (EUR) en zonder btw meegedeeld. De andere valuta zijn approximatief.
De prijzen worden alleen ter informatie en zonder verplichting vermeld.
INTERMEDIATIC behoudt zich het recht voor om de prijzen en tarieven op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

 

5. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot de site van INTERMEDIATIC valt onder het Luxemburgse recht.

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige voorwaarden, zullen de partijen al het mogelijke doen om dit geschil in der minne op te lossen. Indien geen akkoord wordt bereikt, zullen de rechtbanken en hoven van Luxemburg als enige bevoegd zijn.

In geval van een geschil, zal een gedrukte versie van de onderhavige gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van alle bijlagen afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden voor elke juridische of administratieve procedure.

Download onze algemene verkoopvoorwaarden  (pdf - 67kb)

Download ons algemene reglement voor spelletjes/wedstrijden   (pdf - 52kb)

Charter respect voor de persoonlijke levenssfeer

Doel

Als u de site van INTERMEDIATIC bezoekt, zullen u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze dienen voor:

  •     het beantwoorden van een vraag om informatie, of
  •     om een bestelling door te geven, of
  •     om INTERMEDIATIC toe te laten u op de hoogte te houden van de activiteiten als u daarvoor uw akkoord gegeven hebt.

Deze gegevens zijn bestemd voor INTERMEDIATIC S.A. 1, rue du Pinson - L-8415 STEINFORT (LUXEMBURG)

In de formulieren moeten de gegevens die met een asterisk (*) aangeduid zijn, verplicht ingevuld worden. Als u een van deze velden niet invult, zullen wij uw vraag niet kunnen beantwoorden.

 

Cookies

Eenmaal u bent ingeschreven en wanneer u vervolgens de site van INTERMEDIATIC bezoekt, moet u uw login (identificatie) en/of password (wachtwoord) ingeven zodat het systeem u herkent.

Ons systeem gebruikt een "sessiecookie" die uw informatie bijhoudt tijdens de hele duur van uw bezoek. Een cookie is een klein bestand dat op uw harde schijf opgeslagen wordt en dat ons toelaat om informatie bij te houden over het bezoek aan onze site vanop uw computer. Een sessiecookie wist zichzelf zodra u uw navigator afsluit.

 

De rechten van de betrokken persoon

U beschikt over een inzagerecht, het recht om eventueel wijzigingen aan te brengen en over het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie.

U kunt deze rechten uitoefenen door u tot INTERMEDIATIC te richten op het volgende adres:
INTERMEDIATIC S.A. - 1, rue du Pinson - L-8415 STEINFORT (LUXEMBURG)

Veiligheidsmaatregelen

INTERMEDIATIC verbindt zich ertoe om gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen om de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Terug